skip to Main Content

Asbest laten verwijderen

Wilt u asbest laten verwijderen? Aan het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen worden hoge eisen gesteld welke onder strenge wet en regelgeving vallen (asbestverwijderingsbesluit 2005 & bouwbesluit 2012). Bovendien mag dit alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven met een SC-540 certificaat.

Van Santen advies ontzorgt u graag volledig bij het saneren van asbest zodat u gegarandeerd bent van een oplossing op maat. Hierdoor worden er geen onnodige kosten gemaakt en bent u verzekerd van een professionele aanpak.

Asbest laten verwijderen

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest saneren door van Santen Advies

De sanering van risicovolle asbesthoudende toepassingen is erg specialistisch. Daar komt bij dat niet elk asbest project hetzelfde is en dat gecertificeerde bedrijven vaak elk hun eigen specialisme hebben. Van Santen Advies ontzorgt u volledig bij uw asbestsanering. Dit begint altijd bij een asbestinventarisatie. Vervolgens zorgen wij voor de overige noodzakelijkheden, zoals de aanvraag van de vergunningen, indien nodig een verontreinigingsonderzoek, meldingen in -onder andere- het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), asbestsaneringen, vrijgaven en stortbonnen.

Met vele jaren ervaring in de markt hebben wij samenwerkingsverbanden ontwikkelt met vele partners die elk hun eigen expertise hebben als het gaat om het laten verwijderen van asbest. Hierdoor bent u gegarandeerd van de juiste oplossingen op maat.

Kosten asbest verwijderen

Oppervlakte Variabele kosten
Ruimte tot 35 m² € 350 – € 950
Ruimtes tot 40 m² € 850 – € 1000
Ruimtes tot 70 m² € 1450 – € 2000
Ruimtes vanaf 71 m² € 35,- per m²
Golfplaten € 15,- per m²

Minimumtarief: € 975,-

*Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. Dit zijn indicatieve tarieven, welke sterk situatie-afhankelijk zijn.

**De staat waarin de asbesthoudende toepassingen verkeren, het soort asbest en de risicoklassen zijn van invloed op de daadwerkelijke prijsvorming voor de asbestsaneringen.

Opbouw kosten:

De kosten van asbestverwijdering bestaan eigenlijk uit een drietal onderdelen:

1. Voorbereiding

Hierbij moet u denken aan het opstellen van een werkplan en meldingen doen aan bevoegd gezagen zoals een landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) verwerking. De omvang van het aantal bronnen is hierbij afhankelijk voor de voorbereidende kosten.

2. Asbestverwijdering

Ook deze worden onderverdeeld in verschillende werkzaamheden, waaronder:

  • Opbouw werkzaamheden: Hoe makkelijk is het werkgebied op te bouwen. Welke materialen heb je hiervoor nodig etc.
  • Sanering: Dit is redelijk standaard. Echter het type asbest kan zorgen voor een korte of een lange sanering.
  • Eindschoonmaak:  Het schoonmaken van een werkgebied vergt vaak veel tijd en energie. De locatie waar gesaneerd wordt hangt dus af van hoeveel tijd je denkt nodig te hebben.

 3. Vrijgave

Vrijgaven worden uitgevoerd door een geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium. In zijn drie verschillende vrijgaven met allen een eigen prijs.

Lees hier meer over de kosten van asbest verwijderen

Wilt u een prijsindicatie?

Asbest verwijderen

Veel voorkomende plekken van asbestsanering

Asbesthoudende toepassingen werden tot en met 1993 veelvoudig toegepast en gebruikt. In oudere woningen/ bedrijfspanden komen daardoor veel asbesthoudende toepassingen voor.

De meest voorkomende asbestsaneringen van dit moment zijn: golfplaten – dakbeschotplafondschoorsteentegelsvensterbankvloerbedekkingkruipruimtegipsplatenmurenriolering

Asbest afvoeren

Ook over het afvoeren van de asbesthoudende materialen hoeft u zich geen zorgen te maken. In combinatie met onze partners zorgen wij voor de geschikte wijze van het afvoeren van de asbesthoudende materialen die bij uw project worden gesaneerd. Uiteraard houden wij ook hierbij rekening met de wet- en regelgeving. Nadat asbesthoudend materiaal is afgevoerd, ontvangt u een stortbon. Dit is tevens uw bewijs dat u geen eigenaar meer bent van het asbesthoudende afval, dus bewaar de stortbon altijd goed!

Lees hier meer over de regels rondom het verwijderen van asbest.

Asbestsaneren

Wilt u een prijsindicatie?

Veel gestelde vragen over asbest verwijderen

Is asbest verwijderen verplicht?

Zolang asbestvezels niet loskomen, zijn asbesthoudende toepassingen niet gevaarlijk en dus niet verplicht om te verwijderen.  Ook als er geen sloop- of renovatieplannen zijn, is asbest meestal veilig genoeg om te laten zitten. Echter indien asbest beschadigd is, of makkelijk kan beschadigen, dan kunnen er asbestvezels vrijkomen. In dat geval is het wel verplicht om asbest te verwijderen, immers blootstelling aan respirabele (schadelijke) asbestvezels is gevaarlijk voor de gezondheid. Dus als asbest in de weg zit bij verbouwing of sloop, of als asbesthoudende toepassingen beschadigd zijn en het een gevaar voor mens en milieu vormt, is asbest verwijderen verplicht. Uw gemeente of omgevingsdienst kan zelf extra regels hebben. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente of omgevingsdienst. De gemeente of omgevingsdienst kan u zelfs een boete geven of met een dwangsom dwingen om bijvoorbeeld uw asbesthoudende (golfplaten) dak te verwijderen, indien deze erg beschadigd is en als zij vinden dat het een gevaar voor het milieu is.

Is asbest verwijderen gevaarlijk?

Asbest verwijderen kan gevaarlijk zijn, indien dit onprofessioneel wordt uitgevoerd. Er zijn verschillende soorten asbest, welke in verschillende soorten materiaal zijn verwerkt. In de asbestbranche spreken wij over hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende bronnen. Het verwijderen van hechtgebonden bronnen is minder gevaarlijk, omdat de asbestvezels niet makkelijk kunnen vrijkomen. Echter, als bijvoorbeeld hechtgebonden asbesthoudende beplating verwijderd moet worden en deze is geschroefd, gespijkerd én gekit, is er een groot risico op breuk en daardoor vrijkomen van asbestvezels aannemelijk. In dat geval dient asbest ook onder een hogere risicoklasse-regime verwijderd te worden en moet mens en milieu beschermd worden. Bij de niet-hechtgebonden asbesthoudende bronnen treedt nagenoeg altijd wel een gevaar op. Daar kunnen al spontaan asbestvezels uit vrijkomen en dat levert vaak een direct gevaar op. Het saneren van niet-hechtgebonden asbest is dus gevaarlijk(er).

Lees hier meer over of u zelf asbest mag verwijderen

Is er een subsidie voor asbest verwijderen?

Op dit moment is er helaas geen asbestsubsidie! Tot 15 december 2018 waren er nog subsidies voor asbestsaneringen van (voornamelijk) asbesthoudende daken, echter zijn deze regelingen in 2022 niet meer van kracht omdat de subsidiebudget van € 75 miljoen al een paar jaar geleden is bereikt. U kunt hierdoor geen subsidieaanvraag meer indienen. Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te informeren of er eventueel een plaatselijke of provinciale subsidie is, dit kan namelijk per locatie namelijk verschillen. Tip, kijk even op de website: https://mijn.rvo.nl/home

Hoelang duurt asbestverwijdering?

Het verwijderen van bijvoorbeeld asbesthoudende daken is bij particuliere schuren tot circa 100 m2 meestal binnen één werkdag gerealiseerd. Kleinere asbestsaneringen van bijvoorbeeld asbesthoudende vloerzeiltjes in een doorsnee woning, nemen over het algemeen ook circa 1 werkdag in beslag. De asbestverwijderaars werken in shiften van 2 uur, met daarna een pauze van 1 uur. Dus er zijn slechtst 6 fysieke arbeidsuren per man – per werkdag, waarbij tussen elke shift gedoucht moet worden. Dit -in combinatie met de strenge wet- en regelgeving- zijn de redenen dat asbestsaneringen vrij kostbaar kunnen zijn.

Vooruitlopend op asbest saneringen, dienen er ook altijd eerst werkplannen te worden opgesteld, moeten er vergunningen worden aangevraagd en dien je een sloopmelding te doen. Elk asbestsaneringsbedrijf dient gecertificeerd te zijn en ook naar de certificerende instelling moet een melding gedaan worden. De certificerende instelling kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op locatie. De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt vervolgens ook een signaal, zodat ook zij eventueel op locatie een controle uit kunnen voeren. Na de asbestverwijdering moet het werkgebied ook worden vrijgegeven, waarbij gecontroleerd wordt of alle asbesthoudende toepassingen netjes verwijderd zijn. Met andere woorden: ook de voorbereiding en afronding van een asbestverwijdering vergt behoorlijk tijd en inspanning.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbest saneren

Asbest saneren voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top