skip to Main Content

Asbestinventarisatie

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht!

De inventarisatie geldt uitsluitend in bouwwerken, objecten of constructies van voor 1 januari 1994, voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten of na een incident. Het doel van een asbestinventarisatie is het in kaart brengen van asbesthoudende houdende materialen gericht op het doel dat de opdrachtgever er mee voor ogen heeft. Asbest inventariseren wordt volgens een wettelijk vastgelegd proces uitgevoerd met een voorbereiding, uitvoering op locatie en rapportage. In de voorbereiding is het vaststellen van het inventarisatiedoel van belang.

Wilt u een prijsindicatie?

Asbestinventarisatie voor mutatie woningen

Asbest inventariseren in een mutatiewoning heeft vaak als doel alleen het aanwezige asbest te verwijderen in de woning. Deze asbesttoepassingen moeten direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht destructief onderzoek. Binnen de inventarisatie wordt een eventueel aanwezige berging, garage of erfafscheiding bij het gebouw of de woning meegenomen en wordt gelet op eventuele verontreinigingen van asbest. Het resultaat is een asbestinventarisatie rapport uitsluitend geschikt voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Soms volgt hierop een onderzoek geschikt voor renovatie.

Asbestinventarisatie geschikt voor renovatie / sloop zonder aantasting bouwkundige integriteit

Een asbestinventarisatie rapport en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie moet passend zijn bij het vervolg van de werkzaamheden. Bij sloop wordt meer gekeken naar mogelijk waarneembare asbestverdachte materialen achter, in of onder constructies. Vaak leidt dit tot het veroorzaken van openingen in wanden, vloeren en plafonds waarbij schade niet altijd is te voorkomen. Indien nodig verzorgen we ook de herstelwerkzaamheden. Het resultaat is een asbestinventarisatie rapport geschikt voor renovatie zonder bouwkundige integriteit aan te tasten.

Asbestinventarisatie geschikt voor totale renovatie / totaalsloop

Een asbestinventarisatierapport en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie moet passend zijn bij het vervolg, in dit geval totale sloop of grootschalige renovatie. Asbestonderzoek wordt dan uitgevoerd met als gevolg lichte beschadigingen. Schade aan constructie (gevel, plafond, vloer) is aannemelijk. Het resultaat is een asbestinventarisatierapport dat geschikt is voor totaal renovatie en of totaalsloop.

Onvoorzien asbestverdacht materiaal

Ondanks onze inspanningsverplichting, voorbereiding en controles is het mogelijk dat er meer asbest tevoorschijn kan komen. De reden hiervan is dat asbest in het verleden in zeer veel (vaak ook verborgen) constructies is verwerkt.

Wij zijn bereikbaar via onze 24-uurs calamiteitendienst en kunnen snel schakelen om de situatie onder controle te krijgen en zo min mogelijk stilstand op locatie te hebben.

Back To Top