skip to Main Content

Asbestinventarisatie

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Op deze pagina:

Wat is een asbestinventarisatie?
Kostenindicatie voor asbestinventarisaties
Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?
Wie mag een asbestinventaris opstellen?
Welke soorten asbestinventarisaties zijn er?

Asbest inventariseren

Wilt u een prijsindicatie?

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest binnen een gebouw. Alle asbesthoudende materialen worden binnen dit bouwwerk of object inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd. Een asbestinspectie bestaat naast een fysiek bezoek aan het gebouw of project, ook uit andere belangrijke zaken.

Voor de inventarisatie zullen diverse bronnen worden geraadpleegd, zoals het doornemen van de blauwdrukken (bouwtekeningen), rapportages en wordt er met de gebouwbeheerders gesproken. De volgende stap is dat er door de betreffende opgeleide deskundige een materiaalmonster van het asbest wordt afgenomen die dit monster vervolgens laat analyseren in een onafhankelijk laboratorium. De resultaten van de materiaalmonsters worden gepresenteerd in een asbestrapport.

Dit laatste is ook nodig voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen bij de betreffende gemeente.

Plekken waar asbest voorkomt:

Asbestinventarisatie vensterbank
Asbestinventarisatie golfplaten
Asbest herkennen

Kostenindicatie voor asbestinventarisaties

De kosten voor een asbestinventarisatie lopen vaak sterk uiteen en zijn afhankelijk van het soort onderzoek dat u wilt laten uitvoeren. Gemiddeld beginnen de kosten voor een gecertificeerde asbestinventarisatie bij € 200,- (minimumtarief).

Iedere inspectie is anders, in de praktijk kunnen de totale kosten hoger of lager uitvallen.

In het overzicht treft u de indicatieve tarieven voor asbestinventarisaties aan:

Wilt u een prijsindicatie?

Eenheden Vanaf tarieven
Gehele woning zonder destructief onderzoek Vanaf € 300,-
Gehele woning met destructief onderzoek Vanaf € 350,-
Bouwkundige eenheid:

Voorbeelden van bouwkundige eenheden zijn onder andere: zolder, badkamer, keuken, toilet, aanbouw, woonkamer, slaapkamer etc.

Vanaf € 225,- per opdracht
Aanvullende bouwkundige eenheden op dezelfde werkdag (wordt vaak aanvullend op locatie bepaald/ aangegeven): € 55,- per eenheid extra
Golfplaten dak van berging of kleine schuur tot 35 m² € 200,-
Golfplaten daken van grotere schuren tot maximaal 1000 m² € 15,- per m²

Minimumtarief: € 975,-

Asbest inventariseren in verschillende situaties

Asbest inventariseren voor mutatie woningen

Asbest inventariseren in een mutatiewoning heeft vaak als doel alleen het aanwezige asbest te verwijderen in de woning. Deze asbesttoepassingen moeten direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht destructief onderzoek. Binnen de inventarisatie wordt een eventueel aanwezige berging, garage of erfafscheiding bij het gebouw of de woning meegenomen en wordt gelet op eventuele verontreinigingen van asbest. Het resultaat is een asbestinventarisatie rapport uitsluitend geschikt voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Soms volgt hierop een onderzoek geschikt voor renovatie.

Asbestinventarisatie geschikt voor renovatie / sloop zonder aantasting bouwkundige integriteit

Een asbestinventarisatie rapport en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie moet passend zijn bij het vervolg van de werkzaamheden. Bij sloop wordt meer gekeken naar mogelijk waarneembare asbestverdachte materialen achter, in of onder constructies. Vaak leidt dit tot het veroorzaken van openingen in wanden, vloeren en plafonds waarbij schade niet altijd is te voorkomen. Indien nodig verzorgen we ook de herstelwerkzaamheden. Het resultaat is een asbest inventarisatie rapport geschikt voor renovatie zonder bouwkundige integriteit aan te tasten.

Asbest inventarisatie geschikt voor totale renovatie / totaalsloop

Een asbestinventarisatierapport -en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie- moet passend zijn voor het doel van het onderzoek, in dit geval totale sloop of grootschalige renovatie. De asbestinventarisatie wordt dan met zwaardere destructieve handelingen uitgevoerd, met als gevolg dat er lichte beschadigingen kunnen ontstaan. Schade aan constructie (gevel, plafond, vloer) is aannemelijk, omdat er wanden, plafonds, koven en schachten dienen te worden onderzocht. Na onze zware destructieve onderzoeken leveren wij een asbestinventarisatierapport dat geschikt is voor renovatie- en of totaalsloop.

Veel gestelde vragen over asbestinventarisatie:

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Bent u van plan om te gaan slopen of renoveren, dan is een asbest inventarisatie is verplicht vanuit de Nederlandse wetgeving voor bouwwerken, objecten of constructies die voor 1 januari 1994 zijn gebouwd. Is dit het geval, dan dient er een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Wie mag een asbestinventaris opstellen?

Een asbestinventarisatie moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestbureau. Bij Van Santen Advies zijn we gespecialiseerd en beschikken we over gediplomeerde specialisten. Mocht er sprake zijn van asbest houdend materiaal, dan weten zij precies wat de vervolg stappen zijn.

Lees hier meer over de asbestinventarisatie procedure van Van Santen Advies

Welke soorten asbestinspecties zijn er?

Er zijn min of meer twee verschillende soorten asbestinventarisaties:

Type A, niet of licht destructief onderzoek waarbij er met name wordt gefocust op deskresearch, visuele inspectie inclusief een monsterafname dat vervolgens in het laboratorium wordt geanalyseerd. Dit type inventarisatie wordt met name toegepast bij het verkopen of kopen van een woning, zodat het duidelijk wordt of er asbesthoudend materiaal aanwezig is. Let er wel op dat dit type onderzoek niet voldoende is om het asbest te laten verwijderen.

Type B, aanvullend destructief onderzoek. Dit houdt in dat er aanvullend op type A, ook wordt gekeken naar de toepassing van asbest in de fundering of constructie van een gebouw. Waar bij type A het doel is om de aanwezigheid van asbest te onderzoeken, wordt bij type B de niet-zichtbare asbest verdachte toepassingen onderzocht. Dit is vaak nodig op het moment dat er plannen zijn om te gaan slopen of renoveren.

Samen met de experts van Van Santen Advies zal altijd duidelijk worden welk type onderzoek er uitgevoerd zal worden.

Wat zijn de uitkomsten van een asbestinventarisatie?

In een asbestinventarisatierapport wordt een risicobeoordeling geclassificeerd volgens de SMA-rt database. Hiermee worden een aantal belangrijke zaken vastgelegd:

  • De mate van aanwezigheid van asbest binnen het gebouw of object
  • De risico’s voor de gebruikers van het gebouw
  • De hoogte van het risico voor het asbest saneringsbedrijf
  • De geldende veiligheidsvoorschriften voor het verwijderen van het asbest

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top