skip to Main Content

Asbestinventarisatie

Gaat u asbest, asbesthoudende producten of materialen en onderdelen die mogelijk met asbest verontreinigd zijn verwijderen? Dan is een asbestinventarisatie wettelijk verplicht!

Wilt u een prijsindicatie?

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest binnen een gebouw. Alle asbesthoudende materialen worden binnen dit bouwwerk of object inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd. Een asbestinventarisatie is niet alleen een fysiek bezoek aan het gebouw of project. Voor het asbestonderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd zoals het doornemen van de blauwdrukken (bouwtekeningen), rapportages en wordt er met de gebouwbeheerders gesproken. De volgende stap is dat er door de betreffende Deskundig Inventariseerder Asbest een materiaalmonster van het asbest wordt genomen, die dit monster laat analyseren in een onafhankelijk laboratorium. De resultaten van de materiaalmonsters worden gepresenteerd in een asbestrapport.

Wat zijn de uitkomsten van een asbestinventarisatie?

In een asbestinventarisatierapport wordt een risicobeoordeling geclassificeerd volgens de SMA-rt database. Hiermee worden een aantal belangrijke zaken vastgelegd:

  • De mate van aanwezigheid van asbest binnen het gebouw of object
  • De risico’s voor de gebruikers van het gebouw
  • De hoogte van het risico voor het asbest saneringsbedrijf
  • De geldende veiligheidsvoorschriften voor het verwijderen van het asbest

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Een asbest inventarisatie is verplicht vanuit de Nederlandse wetgeving voor bouwwerken, objecten of constructies van voor 1 januari 1994, voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten óf na een incident. De asbestinventarisatie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Welke soorten asbestinventarisaties zijn er?

Er zijn min of meer drie verschillende soorten asbestinventarisaties:

  1. Niet destructief onderzoek. Dit kan gebruikt worden bij kleinschalige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schilderen of een facelift;
  2. Gericht en beperkt destructief onderzoek voor kleinschalige renovatie;
  3. Destructief onderzoek voor grootschalige renovatie of totaalsloop.

Asbestinventarisatie voor mutatie woningen

Asbest inventariseren in een mutatiewoning heeft vaak als doel alleen het aanwezige asbest te verwijderen in de woning. Deze asbesttoepassingen moeten direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht destructief onderzoek. Binnen de inventarisatie wordt een eventueel aanwezige berging, garage of erfafscheiding bij het gebouw of de woning meegenomen en wordt gelet op eventuele verontreinigingen van asbest. Het resultaat is een asbestinventarisatie rapport uitsluitend geschikt voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Soms volgt hierop een onderzoek geschikt voor renovatie.

Asbestinventarisatie geschikt voor renovatie / sloop zonder aantasting bouwkundige integriteit

Een asbestinventarisatie rapport en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie moet passend zijn bij het vervolg van de werkzaamheden. Bij sloop wordt meer gekeken naar mogelijk waarneembare asbestverdachte materialen achter, in of onder constructies. Vaak leidt dit tot het veroorzaken van openingen in wanden, vloeren en plafonds waarbij schade niet altijd is te voorkomen. Indien nodig verzorgen we ook de herstelwerkzaamheden. Het resultaat is een asbest inventarisatie rapport geschikt voor renovatie zonder bouwkundige integriteit aan te tasten.

Asbest inventarisatie geschikt voor totale renovatie / totaalsloop

Een asbestinventarisatierapport -en de hieraan gekoppelde uitvoering op locatie- moet passend zijn voor het doel van het onderzoek, in dit geval totale sloop of grootschalige renovatie. De asbestinventarisatie wordt dan met zwaardere destructieve handelingen uitgevoerd, met als gevolg dat er lichte beschadigingen kunnen ontstaan. Schade aan constructie (gevel, plafond, vloer) is aannemelijk, omdat er wanden, plafonds, koven en schachten dienen te worden onderzocht. Na onze zware destructieve onderzoeken leveren wij een asbestinventarisatierapport dat geschikt is voor renovatie- en of totaalsloop.

Onvoorzien asbestverdacht materiaal

Ondanks onze inspanningsverplichting, voorbereiding en controles is het mogelijk dat er meer asbest tevoorschijn kan komen. De reden hiervan is dat asbest in het verleden in zeer veel (vaak ook verborgen) constructies is verwerkt.

Wij zijn bereikbaar via onze 24-uurs calamiteitendienst en kunnen snel schakelen om de situatie onder controle te krijgen en zo min mogelijk stilstand op locatie te hebben.

Van Santen Advies

Staalweg 44
2612 KK Delft

015-2061300
info@vs-advies.nl

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie voeren wij uit in heel Nederland, o.a. in de volgende plaatsen:

Back To Top