skip to Main Content

Chroom 6 verwijderen

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld.

De wet stelt daarom strenge eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen en over hoe om te gaan met chroom 6 verwijderen. Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers.

De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Van Santen Advies kan voor u een Plan van Aanpak opstellen, welke grofweg bestaat uit vier stappen: stap 1) Inventariseren, stap 2) Beoordelen, stap 3) Maatregelen en tot slot stap 4) Borging.

Wilt u een prijsindicatie?

Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 is het zeer belangrijk dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk.

Bij het uitvoeren van chroom-6 projecten, kunt u rekenen op de expertise van Van Santen Advies:

  • Vakkennis; Opereert op een hoogwaardig en slagvaardig professioneel niveau.
  • Service; Gedreven vanuit onze kernwaarden en eigen bedrijfsidentiteit, waar andere stoppen begint Van Santen Advies bv.
  • Allerhoogste kwaliteit; innovatief en onderscheidend dankzij het opereren met nieuwe en best bestaande technieken.

Kosten chroom 6 saneren

De kosten van het verwijderen van chroom VI kunnen behoorlijk uiteenlopen en is sterk afhankelijk van de situatie, het chroom VI houdende materiaal en de grootte van het project. Wij hebben scherpe tarieven voor het uitvoeren van een chroom-6 inventarisatie, waarbij wij u ook een kostenraming kunnen leveren voor een eventueel voorgenomen chroom 6 verwijdering.

U bent niet altijd verplicht om chroom-6 te verwijderen en vaak is het kostentechnisch juist beter om de chroom-6 houdende toepassingen pas te saneren bij sloop of grootschalige renovatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan, die wij u altijd binnen 24 uur kunnen aanleveren.

Chroom-6 gebieden vrijgeven na verwijderen

Na sanering van chroom 6 houdende toepassingen, kun u bij Van Santen ook rekenen op het -onafhankelijk- vrijgeven van gesaneerde gebieden. Een vrijgave kan bestaan uit onderstaande onderdelen. Dit is sterk situatie afhankelijk:

  • Visuele inspectie van werkgebied (stofvrij en droog) ondersteund met een sneltest naar chroom 6.
  • Vrijgeven door middel van visuele inspectie, nemen van stofmonsters van worst-case locaties. Indien er veel stof is vrijgekomen bij de verwijdering, wordt aanbevolen om ook luchtmetingen uit te voeren.
  • Opstellen van een officieel vrijgavedocument, inclusief foto’s van de locatie(s).

Naast chroom-6 verwijderingen, ontzorgen wij ook bij het verwijderen van asbest.

Back To Top