skip to Main Content

Verontreinigingsonderzoek

Een NEN 2991 onderzoek is een verontreinigingsonderzoek om de risico’s van blootstelling aan asbest voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies te kunnen bepalen. De NEN 2991 beschrijft hoe asbestrisico’s in gebouwen, objecten of constructies uniform in kaart moeten worden gebracht.

Tijdens de risicobeoordeling worden er luchtmetingen geplaatst en kleefmonsters genomen die worden geanalyseerd. De luchtmetingen en kleefmonsters worden genomen om de actuele en potentiële blootstellingsrisico’s in kaart te brengen. De luchtmetingen en de kleefmonsters worden door een geaccrediteerd laboratorium via Scanning Elektronen Microscopie (SEM) geanalyseerd.

Wilt u een prijsindicatie?

NEN 2991

Een NEN 2991 onderzoek wordt alleen verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een verontreinigingsonderzoek / NEN 2991 onderzoek volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s die in een gebouw of constructie aanwezig zijn.

Van Santen Advies levert u een verontreinigingsonderzoek op basis van de regelgeving conform NEN 2991. We gaan pragmatisch te werk. Wij beschikken over medewerkers met jarenlange ervaring en hebben eigen middelen zoals decontaminatieunits (douche) en persoonlijke beschermingsmiddelen (adembescherming, kleding en overalls).

Planvorming

Wij leveren u een heldere en duidelijke rapportage met heldere, duidelijke en pragmatische adviezen en aanbevelingen. Indien blijkt dat er een verhoogd blootstellingsrisico is geconstateerd, helpen wij u verder met de te nemen maatregelen om te komen tot een veilige situatie. Volledig saneren is niet altijd een noodzaak, dit is bij elke situatie anders.

Wij kunnen ook een beheersplan opstellen met daarin eventuele gebruiksbeperkende maatregelen. Hierin staat beschreven welke maatregelen de opdrachtgever moet nemen om de ruimte veilig te kunnen blijven gebruiken, en welke beperkingen eventueel van toepassing zijn.

In een groot aantal gevallen adviseren inventarisatiebureaus onterecht een NEN 2991 onderzoek uit te voeren. Een beperkt verontreinigingsonderzoek volstaat in veel gevallen, waardoor een kostbaar NEN 2991 onderzoek met een veelvoud aan luchtmetingen niet nodig is. In een te slopen of leegstaand gebouw is het uitvoeren van een uitgebreid NEN 2991 onderzoek vaak niet nodig. Met een beperkt kleefmonsteronderzoek kan het veilige gebied (de containment grens) vaak al door ons ervaren en gecertificeerde team vastgesteld worden.

Back To Top