skip to Main Content

Validatiemetingen

Het komt voor dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMART (nog) geen gevalideerde werkmethode beschikbaar is, met een bijbehorende inschatting van de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval gaat SMART, in het kader van het voorzorgprincipe, uit van de zwaarste risicoklasse op basis van het asbesthoudende product.

Als het de verwachting is dat het concentratieniveau van asbestvezels, zoals ingeschat met behulp van SMART, niet representatief (oftewel: te hoog) is voor een bepaalde situatie, kan dit door middel van het uitvoeren van validatiemetingen (zoals beschreven in SCi-548) worden aangetoond. Resultaten van validatiemetingen kunnen voor een specifieke sanering (combinatie van asbesthoudend materiaal en handeling(en)) aanleiding geven tot het inschalen in een lagere risico-klasse, met het bijbehorend lagere beheersregime.

Wilt u een prijsindicatie?

Back To Top