skip to Main Content

Asbest beheersplan

Van Santen Advies is een landelijk opererend asbestinventarisatie- en adviesbureau met als doel haar opdrachtgevers met raad en daad bij te staan op de vakgebieden van asbest en sloop, zodat zij hun doelstellingen zonder vertraging, extra tijdinvestering en meerwerkkosten kunnen realiseren.

Wilt u een prijsindicatie?

Archief

Naast ons streven om kennispartner te zijn, bieden wij ook een proces ondersteunende oplossing middels een applicatie, het asbest mutatie archief (AMA). In deze applicatie worden alle asbest gegevens van de inventarisatie, sanering en vrijgave vastgelegd.

Middels de (web based) applicatie kan de gewenste data op eenvoudige wijze worden ontsloten door daartoe geautoriseerde medewerkers en/of contractpartners, vanaf computer, tablet of telefoon. De applicatie biedt niet alleen snel overzicht aan de hand van data, rapportages en tekeningen maar legt ook alle relevante data voor een sluitende asbest administratie vast, zoals door de wetgever wordt verlangd.

Denk hierbij aan inventarisatie rapporten, vrijgave documenten, stortbonnen en dergelijke. Middels tekst en kleurcodering is eenvoudig en snel de status en de eventuele historie van een asbesthoudende bron te achterhalen. Per complex kan een matrixtabel worden gegenereerd met waarin de gebruikte toepassingen op adresniveau in één overzicht gepresenteerd worden.

Verwar AMA niet met het van overheidswege verplichte Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), dit is louter opgezet om de voortgang in de asbestketen te kunnen volgen en effectiever te kunnen controleren. Met andere woorden: het Landelijk Asbest Volgsysteem is geen archief. Voor een nadere introductie en om u een goed inzicht in de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid te geven, komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend presentatie.

Beheersplan asbest

Wanneer tijdens een asbestinventarisatie blijkt dat risicovolle asbesthoudende materialen aanwezig zijn, zal Van Santen Advies adviseren om een nader verontreinigingsonderzoek naar de risico’s (ook wel NEN 2991- onderzoek) uit te laten voeren. Dit geldt alleen als er geen (directe) renovatie- of sloopplannen zijn.

Een risicobeoordelingsonderzoek (NEN 2991- onderzoek) geeft duidelijkheid over de actuele en potentiële risico’s voor de gebruikers van een gebouw of object. Ook geeft het inzicht in de maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s te beheersen.

Een risicobeoordeling geeft:

  1. duidelijkheid of het asbesthoudende materiaal een direct risico voor de gebruikers oplevert en of er direct verwijderd moet worden;
  2. duidelijkheid of het asbesthoudende materiaal -bij normaal gebruik- geen direct risico vormt en de toepassing kan achterblijven blijven tot de sloop of renovatie.

In die situaties waarin wordt besloten om asbesthoudende materialen in het gebouw te laten zitten, wordt altijd aanbevolen om een asbestbeheersplan op te stellen. Een asbestbeheersplan beschrijft welke maatregelen noodzakelijk zijn om een gebouw waarin asbest zit, veilig te kunnen blijven gebruiken.

Een beheersplan is maatwerk en moet daarom afgestemd zijn op de specifieke situatie. Het plan wordt gebaseerd op het asbestinventarisatierapport, waarin een compleet overzicht staat van de aanwezige asbestbronnen. Voor iedere asbestbron is een inschatting gemaakt van de eventuele risico’s. De maatregelen in een beheersplan worden afgestemd op die risico’s.

Doel beheerplan

Het doel van een beheerplan is om de blootstelling van gebruikers van een gebouw of object aan asbestvezels te voorkomen. De inhoud van een beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. Zo zal de aanwezigheid van hechtgebonden asbestcement in goede staat op een vrijwel onbereikbare plaats tot een relatief eenvoudig beheersplan leiden.

Eenzelfde materiaal toegepast op gemakkelijk bereikbare plaatsen waar het bij normaal gebruik kan worden beschadigd vereist een uitgebreider plan. Denk bijvoorbeeld aan spelende kinderen, aanrijden door palletvervoerders van toeleveranciers of rolstoelen.

Uit het beheerplan moet duidelijk blijken:

  1. wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren (gaat men het onberoerd laten, fixeren, inkapselen of in de toekomst gaat verwijderen);
  2. hoe de blootstelling aan asbest van de gebruikers van het gebouw wordt voorkomen;
  3. hoe de toestand van asbesthoudende materialen wordt gecontroleerd (monitoring).

Arbeidsomstandighedenwet

Het is conform de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5 en 10) voor werkgevers verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Ook moeten werkgevers op de werkplek gevaar voor derden voorkomen. Daarnaast kunnen gemeenten eigenaren van gebouwen en objecten aanschrijven tot het treffen van voorzieningen.

Dit kan dus ook gelden voor gebouwen waarin zich niet-hechtgebonden asbesthoudende bouwmaterialen bevinden die niet of niet goed zijn afgeschermd, met als gevolg een gezondheidsrisico. Deze voorzieningen kunnen dan bestaan uit verwijdering of een duurzame afscherming van het niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal.

In een gebouw of object dat in normaal gebruik is, betekent dat grofweg dat er spelregels moeten worden opgesteld en gehandhaafd voor het omgaan met de asbestsituatie in het gebouw of object. Een asbestbeheersplan van Van Santen Advies biedt de mogelijkheid daarvoor.

Back To Top