skip to Main Content

Projectmanagement

U heeft een asbest of chroom 6 inventarisatie laten uitvoeren en wilt dit laten verwijderen, of u bent voornemens om te slopen? U heeft echter geen tijd om dit te coördineren of u weet niet precies hoe u dit aan moet pakken? Van Santen Advies kan het gehele projectmanagement voor u verzorgen, zodat u zich op uw kerntaken kunt focussen. Van planvorming, het controleren op de uitvoering conform geldende wet- en regelgeving en de gestelde eisen, het afronden van het project binnen de gestelde termijn en het voorkomen van meerwerk.

Planvorming en voorbereiding

Vooruitlopend op het uitvoeren van Asbest, Chroom 6 en/of Sloopprojecten kunnen wij voor u een bestek opstellen. Tevens is het raadzaam om bij omvangrijke projecten van te voren een sloopveiligheid en V&G-plan op te stellen, zodat het voor de aannemer(s) duidelijk is aan welke normen en veiligheidsvoorschriften voldaan moet worden.

Wij overleggen met u wat uw randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten zijn en verwerken deze in de documenten. Alle concept documenten worden met u besproken en geëvalueerd, om vervolgens definitief op te stellen. Daarnaast is het mogelijk om door Van Santen Advies van te voren een budget / kostenraming op te laten stellen, waarbij wij garanderen dat het project binnen de raming valt.

Hoger veiligheidskundige

Onze HVK levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een HVK is de aangewezen specialist op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de werkomgeving in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg.

Vergunningen

Vooruitlopend op het uitvoeren asbest en chroom 6 verwijderingen of (totaal)sloop, zijn vergunningen, ontheffingen en veiligheidsplannen verplicht. Wij nemen namens u contact op met de betrokken Gemeenten en verzorgen de aanvraag van de (omgevings)vergunningen.

Aanbesteding

We stellen voor welke aannemers het beste kunnen worden uitgenodigd voor de werkzaamheden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de jarenlange kennis en ervaring van de medewerkers van Van Santen Advies.

Begeleiding en toezicht

Om u volledig te ontzorgen, kunnen wij het project namens u begeleiden. Een aantal noodzakelijke taken tijdens de uitvoering is onder andere: het controleren van de inrichting van containments en werkgebieden, persoonscertificaten en medische keuringen. Wij houden toezicht op eindmetingen, begeleiden alle werkzaamheden en leggen deze vast met foto’s en dagrapportages. Daarbij is de gehele administratieve afhandeling bij ons in goede handen: van weekstaten tot stort- en transportbonnen, van beoordeling van meer- en minderwerk tot betalingstermijnen.

We organiseren tussentijdse- en eindopleveringen en zijn gedurende het gehele project voor alle betrokken partijen als aanspreekpunt beschikbaar, ook voor (belangrijke) bezoekers. Na afloop leveren we de locatie op, compleet met proces-verbaal en eindrapportages voorzien van vrijgavecertificaten, stortbonnen en opleverdocumenten.

Back To Top